Skip to content

ยกตัวอย่างโครงการ CSR ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่ท่านชอบ พร้อมเหตุผลประกอบ

2010 June 30
Posted by poonopa_2531

บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

ความเป็นมาในการทำ CSR ของบริษัทฯและวิสัยทัศน์:การทำ CSR มีมาแล้วตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง โดยผู้ถือหุ้นหลักที่มีสิทธิในการบริหารงานบริษัทฯ คือ บริษัท Holcim ผู้ผลิตปูนรายใหญ่ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเรื่อง Corporate Social Responsibility เป็นไปตามมาตรฐานยุโรป และ GRI ดังนั้นปูนซีเมนต์นครหลวงจึงมีพันธกิจในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและให้ความ สำคัญกับการทำ CSR มากพอๆ กับผลประโยชน์ทางการค้า ด้วยเหตุผลคือ บริษัทฯตระหนักว่า หากต้องการให้ธุรกิจของตนเติบโตได้ในระยะยาว จำเป็นที่จะต้องให้สังคมและผู้บริโภคมีสวัสดิภาพที่ดี สามารถเติบโตพัฒนาไปด้วยพร้อมๆ กัน และมีการเกื้อหนุนกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ รวมทั้งสังคมรอบด้าน

ทั้งนี้กระทั่งปูนซีเมนต์นครหลวงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเรื่อยมา จนกระทั่งได้มาทำงานด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่าน CSR Club โดยมีคุณคันธนิธิ์ สุคนทรัพย์ เข้ามารับตำแหน่งรองประธาน CSR Club เมื่อ ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งคุณคันธนิธิ์ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งรองประธานด้านธุรกิจสัมพันธ์ของ ปูนซีเมนต์นครหลวงเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนั้นได้มีการแต่งตั้ง CEO คนใหม่ คือ คุณฟิลิป อาร์โต้ อดีตผู้บริหารบริษัทข้ามชาติ ที่เคยทำงานมาในหลายประเทศ ทั้งยุโรปและออสเตรเลีย ผู้บริหารทั้งสองท่านคือ คุณฟิลิปและคุณคันธนิธิ์ต่างเคยมีประสบการณ์ด้าน CSR มาก่อน และมีความตระหนักถึงความสำคัญของ sustainable development จึงมีความคิดที่จะพัฒนานโยบายของบริษัทฯไปในทางนี้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

นโยบาย CSR ของบริษัทฯ:ขณะนี้ย่างเข้าครบรอบ 40 ปี ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง บริษัทฯมีความตั้งใจจะเน้นยุทธศาสตร์ด้าน CSR ใหม่ โดยเน้นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ stakeholders ของบริษัทฯ ซึ่งต่างจากเดิมที่ไม่ได้เจาะจงกลุ่มเป้าหมายในกาทำกิจกรรมในเชิงส่งเสริม พัฒนา โดยบริษัทฯได้แบ่ง stakeholders ออกเป็น 4 รายใหญ่ คือ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และชุมชน  (โดยไม่ทิ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ เช่น NGO หน่วยงานราชการ เป็นต้น) ผลที่ตามมาคือ บริษัทฯจะคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้เป็นหลักเมื่อต้องทำการ ตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับระบบการผลิต ทุกครั้งที่เลือกพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมด้าน CSR  บริษัทฯจะถือผลประโยชน์ของทั้ง 4  stakeholders นี้เป็นสำคัญ ส่งผลให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การทำตามมาตรฐานสากล และการนำมาปรับใช้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงไทย:

สำหรับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง การอยู่ภายใต้การควบคุมบริหารงานของผู้ถือหุ้นใหญ่ Holcim ซึ่งเป็นบริษัทฯผู้ถือหุ้นที่เป็นสากลนั้น จำเป็นจะต้องเตรียมข้อมูลด้านกระบวนการผลิตที่แม่นยำ และมีวิธีการคำนวณตัวเลขชี้แจงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการผลิตที่ปลอดภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมถือเป็นหนึ่งองค์ประกอบของ Corporate Social Responsibility ที่ Holcim ต้องการ ดังนั้นสำหรับปูนซีเมนต์นครหลวง บริษัทฯจำเป็นต้องคำนึงถึงมาตรฐานสากลในการบริหารการผลิตอยู่เป็นหลัก

สิ่งสำคัญที่ต้องทำคือการรายงานวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตที่ถูกต้องตาม มาตรฐานสากล และมีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดย 82% ของเครื่องจักรที่ปูนซีเมนต์นครหลวงใช้นั้นได้มาตรฐานการประหยัดพลังงานและ มีประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักรสูง

นอกจากนี้บริษัทฯได้พัฒนา Green Labels ตามมาตรฐานไทยของ Thailand Greenhouse Gas Organization (TGO) และ Thailand Environment Institute (TEI) ซึ่งได้ระบุไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะต้องผ่านกระบวนการผลิตโดยมีอัตราการปล่อยคาร์บอนใน อากาศ (carbon emission) ลดลงอย่างน้อย 10% ในระยะย้อนหลัง 5 ปี สำหรับเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ทางปูนซีเมนต์นครหลวงมีผลิตภัณฑ์ที่ได้ carbon level อยู่ 4 ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการปล่อยคาร์บอนลดลง เฉลี่ยประมาณ 20-24% นอกจากนี้ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีอัตราการปล่อยคาร์บอนน้อยกว่า 4 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และกำลังรอการทำ Green Label อยู่

ด้านมาตรฐานสากล บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Holcim ที่ถือเป็นหนึ่งใน 10 บริษัทปูนซีเมนต์ชั้นนำของโลก อันเป็นสมาชิกของ World Business Council for Sustainable Development (BCSD) และ 10 ผู้ประกอบการดังกล่าว ยังเป็นผู้สร้าง CSI- The Cement Sustainability Initiative ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่มีความคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องการทำตามข้อตกลง “แนวทางการลงบันทึกและรายงานก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์” ตามทิศทางของข้อตกลงก๊าซเรือนกระจกของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสถาบันทรัพยากรโลก ส่วนเป้าหมายอื่นๆ ของกลุ่ม CSI คือ การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ความรับผิดชอบด้านการใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบ การจัดการด้านสภาวะอากาศ การลดการปล่อยก๊าซต่างๆ และการลดผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น

ล่าสุด ทางปูนซีเมนต์นครหลวง ได้ยึดหลักการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพิธีสารเกียวโต หรือ Kyoto Protocol ซึ่งเป็นข้อตกลงนานาชาติที่มีเป้าหมายในการลดมลพิษทางอากาศด้วยวิธีต่างๆ เช่น การใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น

ตัวอย่างโครงการพัฒนา CSR ที่ประสบความสำเร็จ:

•    โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านเทคนิค
•    โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำและการกำหนดแผนเพื่อความเติบโตในสายอาชีพ
•    โครงการให้คำปรึกษาและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของลูกค้าของบริษัทฯ
•    โครงการฝึกอาชีพและเสริมทักษะของชุมชน
•    โครงการปลูกต้นไม้ในชุมชน
•    โครงการก่อสร้างห้องสมุดชุมชน
•    โครงการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
•    โครงการอุทยานศึกษา การฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมพุแคเฉลิมพระเกียรติร่วมกับกรมป่าไม้และจังหวัดสระบุรี
•    การสนับสนุนให้รถบรรทุกปูนซีเมนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ
•    โครงการความปลอดภัยในการจัดส่งของ ‘อินทรีย์โลจิสติกส์’
•    การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา การสนับสนุนการออกค่ายพัฒนาชนบทระหว่างปิดภาคเรียนแก่นิสิตนักศึกษาทั่ว ประเทศ ฯลฯ

รายละเอียดโครงการอื่นๆ ที่บริษัทฯได้มีส่วนร่วมมากมาย สามารถหาอ่านได้จาก รายงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ปี พ.ศ.2549

โครงการที่ บจก. ปูนซีเมนต์นครหลวงมีความภาคภูมิใจมากอันหนึ่ง คือ “โครงการ 80 พรรษา 880 ฝายอินทรีย์สร้างถวายในหลวง” ซึ่งบริษัทฯมีโครงการสร้างฝายใน 3 จังหวัดภาคเหนือ ขณะนี้เข้าสู่ปีที่ 3 โดยที่ผ่านมาได้สร้างฝายไปแล้วกว่า 2,300 ฝาย และในปีที่ 3 ได้ตั้งเป้าการสร้างฝายไว้มากกว่า 1,200 ฝาย นอกจากนี้บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง ยังมอบเงินสนับสนุนโครงการแก่มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นจำนวนทั้งหมด 9,000,000 บาท ด้วยกัน และมีแผนที่จะร่วมกันกับร.พ. บำรุงราษฏ์ ในการอาสารักษาผู้ป่วยในชุมชนบริเวณพื้นที่สร้างฝายอีกด้วย

No comments yet

Leave a Reply